Op 23 oktober heeft de Eerste Kamer uitvoerig gedebatteerd over het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet, en het daarbij behorende Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit. Demissionair minister Verhagen ziet geen redenen waarom de wet niet per 1 januari 2013 in werking zou kunnen treden. Ook wil hij niet wachten op de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn, die volgens hem pas op zijn vroegst in 2015 in nationale regelgeving kan worden geïmplementeerd.
Er zijn tijdens het debat ook nog drie moties ingediend. Het lijkt er op dat de Eerste Kamer ditmaal het wetsvoorstel niet zal verwerpen.
Op 30 oktober 2012 zal er een stemming plaatsvinden over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

De overheid werpt bij aanbestedingen te grote drempels op voor kleine ondernemingen. Dat staat in een manifest dat MKB INFRA dinsdag aanbood aan leden van de Tweede Kamer. Die kunnen er hun voordeel mee doen als de Kamer volgende week een nieuwe aanbestedingswet behandelt.
Lees het volledige bericht op Nu.nl

Nadat de Eerste Kamer het voorstel voor een aanbestedingswet en het besluit aanbestedingen had verworpen, is nu een nieuw voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit maal een 'echte' wet. Via de onderstaande links kunt u het voorstel van wet, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State dowloaden:

Aanbestedingswet: voorstel van wet
Aanbestedingswet: memorie van toelichting
Aanbestedingswet: advies van Raad van State

Als zzp'er zelfstandig inschrijven op een aanbesteding lijkt een kansloze onderneming. Als 'eenpitter' voldoe je al snel niet aan bepaalde eisen ten aanzien van omzet, omvang, dekking van de verzekering, etc. Toch hebben zelfstandigen al enige tijd de mogelijkheid om een directe relatie met de opdrachtgever te krijgen, zonder van een intermediair afhankelijk te zijn. Het "Marktplaats-concept" krijgt steeds meer aandacht en wellicht ook snel meer navolging. Bij het marktplaats-concept krijgt iedere partij die daar interesse in heeft, toegang tot de online marktplaats waarop de opdrachtgever zijn inhuur-behoefte bekend maakt. Uiteraard dient bij aanmelding wel te zijn voldaan aan bepaalde eisen (beschikken over VAR en verzekering bijvoorbeeld). Eenmaal aangemeld maakt een zelfstandige even veel kans op gunning van een opdracht als een grote detacheerder.
Binnen Nederland heeft het UWV als eerste het marktplaats-concept grootschalig uitgevoerd.
Meer informatie over het markplaats-concept is te vinden via onderstaande links:
Automatiseringsgids: 'Inhuren kan nog veel goedkoper'
PianOo: 'Marktplaats voor mensenwerk'
InQuest: bijeenkomst 'Marktplaatsconcept flexibele inhuur: Ei van Columbus of Haarlemmersmeerolie?'

'Het midden- en kleinbedrijf moet een voorkeursbehandeling krijgen bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Op die manier voorkomen we dat het mkb buitenspel wordt gezet'. Dat zegt PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Thijs Berman.' Lees hier verder.

Bron: Plein Plus.nl

Het kabinet wil bevorderen dat MKB'ers sneller in aanmerking komen bij aanbestedingen van overheidsopdrachten. Door bijvoorbeeld opdrachten op te delen, blijven deze onder de aanbestedingsgrens. Zo kunnen ook MKB-bedrijven meedingen. Balkenende noemde als voorbeeld de aanbesteding van het Rijksmuseum.

Toespraak premier
In zijn toespraak op het Jaarcongres van MKB-Nederland zegt premier Balkenende onder andere:
"(...) Ten tweede gaan we bevorderen dat MKB'ers bij aanbestedingen van overheidsopdrachten sneller in aanmerking komen. Aanbesteden kan slimmer, ten faveure van het MKB. Het Rijksmuseum is daar een mooi voorbeeld van. Door opdrachten op te delen blijven deze onder de aanbestedingsgrens. Zo kunnen ook MKB-bedrijven meedingen."

Opdelen niet altijd toegestaan
Het "opknippen" van opdrachten is echter niet in alle gevallen toegestaan, zeker niet indien daarmee wordt beoogd onder de aanbestedingsgrens te blijven. Zo bepaalt artikel 9 lid 4 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten het volgende:
"Een aanbestedende dienst onttrekt zich niet aan dit besluit door voorgenomen werken of voorgenomen aankopen ter verkrijging van bepaalde hoeveelheden leveringen of diensten te splitsen of bijzondere regels te gebruiken voor de berekening van de geraamde waarde van de overheidsopdrachten."

De vraag is dan ook op welke wijze de premier het MKB daadwerkelijk wilt helpen sneller in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten.
Uiteraard bestaat wel de mogelijkheid de opdrachten op te splitsen in verschillende percelen van kleinere omvang. Daarbij dient echter wel de aanbestedingsregelgeving in acht te worden genomen.

Bron: Pianoo.nl en het persbericht van Regering.nl

Uit de vragen die bij de Aanbestedingsdesk zijn ontvangen, heeft MKB-Servicedesk inspiratie opgedaan voor het uitbrengen van een handleiding voor aanbestedingen. Deze leidraad moet de gebruiker helpen een aanbestedingsprocedure zo goed mogelijk te doorlopen. MKB-Servicedesk biedt met deze handleiding een handvat om veelgemaakte en onnodige fouten te voorkomen.

Meer informatie en de handleiding vindt u op de website van de MKB Servicedesk.

Onderzoeksbureau EIM in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de overheidsopdrachten die door Nederlandse aanbestedende diensten Europees zijn aanbesteed en waarvan de gunningen in 2006 zijn gepubliceerd, om na te gaan welk aandeel het MKB daarin heeft.

Het volledige rapport is via deze link te downloaden vanaf de website van het Ministerie van Economische Zaken.

MKB-Nederland roept minister Van der Hoeven van Economische Zaken op zich in Europa hard te maken voor een Small Business Act (SBA) ‘met tanden’. Het SBA-ontwerp waarover de Europese Commissie (waarschijnlijk) vandaag haar goedkeuring uitspreekt, staat bol van de goede intenties voor het midden- en kleinbedrijf. Het ontbreekt echter aan daadkracht en nieuwe maatregelen die die intenties ondersteunen, aldus de ondernemerskoepel.

Think small first is het uitgangspunt van de Small Business Act. Met dit samenhangende beleids- en actieprogramma wil de Europese Commissie bewerkstelligen dat de lidstaten regelgeving en ondersteuningsprogramma’s beter afstemmen op het midden- en kleinbedrijf. Bij ontwerp en toepassing moet het mkb steeds het vertrekpunt zijn. Dat principe juicht MKB-Nederland – uiteraard- van harte toe.

Wat de ondernemersorganisatie echter node mist in het SBA is daadkracht en vernieuwing. Het programma geeft een overzicht van maatregelen waarvan een groot aantal allang bestaat. De geschetste beleidsintenties verdienen waardering, maar de uitwerking ontbreekt veelal.

Omdat het Europese SBA, anders dan bijvoorbeeld het Amerikaanse model, geen wetgevend karakter heeft, is er voor de Europese Commissie en de lidstaten geen juridische verplichting om die intenties ook daadwerkelijk om te zetten in acties. Ook ontbreekt een evaluatie met meetbare indicatoren. Dat maakt de vrijblijvendheid van het programma groot.

MKB-Nederland is van mening dat het SBA verder moet doorpakken met concrete maatregelen en actiepunten. Zo pleit de ondernemerskoepel voor de introductie van het safeguardprincipe zoals dat wordt toegepast in de Verenigde Staten en Slovenië. Dat houdt in dat regelgeving niet kan worden vastgesteld als die indruist tegen de basisbelangen van het mkb of mkb-bedrijven grote schade toebrengt.

De ondernemersorganisatie vindt dat het midden- en kleinbedrijf een groter aandeel in de overheidsaanbestedingen moet krijgen. In het SBA zou daarom een minimumpercentage moeten worden vastgelegd van de aanbestedingen die naar het mkb gaan. In de VS is dat al jaren wettelijk verplicht.

MKB-Nederland pleit eveneens voor een bindend only once principe waar het gaat om het aanleveren van bedrijfsinformatie aan overheden. Dat betekent dat ondernemers die informatie slechts eenmalig aan de overheid hoeven te verstrekken. Dat vraagt om een overheidsdatabank waar alle overheden de benodigde gegevens zelf moeten ophalen. België is met haar ‘kruispuntdatabank’ hiervoor een lichtend voorbeeld.

Verder vindt de organisatie dat regelgeving in het licht van het SBA jaarlijks moet worden geëvalueerd aan de hand van een ‘scorebord’ met concrete en meetbare indicatoren. Dat moet zowel op nationaal als op Europees niveau gebeuren, onder coördinatie van de Europese Commissie en met betrokkenheid van de nationale overheden en de mkb-organisaties.

MKB-Nederland vraagt minister Van der Hoeven van Economische Zaken om tijdens de EU Concurrentieraad op 18 juli krachtig te pleiten voor een concreter en doelgerichter SBA.

bron: persbericht MKB Nederland

Het kabinet gaat de aanbestedingsregels aanpassen. Het wordt voor zelfstandigen gemakkelijker om mee te dingen naar opdrachten van de overheid.

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) heeft toegezegd dat de regels zo worden aangepast dat niet langer bepaalde ondernemers worden geweerd. Ook mogen de eisen niet disproportioneel zijn en er worden geen hogere eisen gesteld aan een groep ondernemers, dan aan een individuele ondernemer. 

Lees meer op: GWWkrant

De informele Europese ministerraad over mededinging heeft de Europese Commissie onlangs opgeroepen om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te helpen groeien en zo de werkgelegenheid te stimuleren. Aanleiding voor deze oproep is de vrees dat veel banen in de industrie wegvloeien naar lage-lonen-landen. De Europese Commissie kondigde eerder al de ontwikkeling van de ‘Small business Act’ aan waarin de mogelijkheden ter ondersteuning van Europese ondernemers uitgediept worden. De Commissie is voornemens om in juni dit jaar met een voorstel te komen. Voor decentrale overheden is dit een interessante ontwikkeling met het oog op de inspanningen ter versterking van de positie van het regionale MKB.

De ministers willen dat het Small Business Act een substantieel pakket aan maatregelen gaat omvatten om kleine, innovatieve ondernemingen te ondersteunen in uitdagingen als een gebrek aan financiële middelen, hoge risico’s en hindernissen in het verkrijgen van exclusieve rechten voor innovatieve ideeën.

Commissaris voor Industrie, Günter Verheugen, verwelkomde de steun van de lidstaten voor het initiatief van de Commissie. Hij voorspelde bovendien dat het zwaartepunt voor het creëren van nieuwe banen in de toekomst zal verschuiven van industrie naar het MKB. Momenteel is het MKB al goed voor zo een 70% van de Europese banen en BNP.

Commissaris voor mededinging, Neelie Kroes, gaf aan dat kleine, innovatieve ondernemingen meer staatssteun verdienen. Ze benadrukte dat in Europa 98% van de bedrijven onder het MKB vallen, maar slechts 12% van de totale omvang aan staatssteun voor hun rekening nemen. Dit is met name te wijten aan de terughoudendheid van de bedrijven zelf om de bijbehorende administratieve procedures te doorlopen. Kroes wil deze nu inperken. Daarbij is zij voornemens om beleidsmaatregelen te ontwikkelen om de participatie van vrouwen in het MKB te stimuleren.

BRON: Huis van de Nederlandse Provincies

De rechtbank in Arnhem vindt dat Districhip, de organisatie die verantwoordelijk is voor de distributie van de chipkaart in het openbaar vervoer, geen disproportionele eisen stelt aan bedrijven die de kaart willen verspreiden. Dat maakte Hans de Vroome, directeur van Districhip, woensdag bekend.

Lees meer op NU.nl

Districhip, de organisatie die zit achter de verkoop van de OV-chipkaart, moet de regels rond de aanbesteding van de OV-kaart versoepelen. Dat stelde MKB-Nederland woensdag tijdens een kort geding voor de rechtbank in Arnhem.

Volgens MKB stelt Districhip veel te hoge eisen aan ondernemers die de kaart willen verkopen. Zo moeten verkopers een minimale omzet van tien miljoen euro per jaar halen. (...)

Lees verder op: http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/192568/

De Europese Commissie is op 31 januari een publieke consultatie gestart over de inhoud van een toekomstige Small Business Act (SBA), een initiatief dat de groei van het MKB moet stimuleren. De SBA zal onder andere voorstellen bevatten voor het verder terugbrengen van administratieve lasten, voor verbeterde toegang tot openbare aanbestedingen. Het voorstel voor een SBA was aangekondigd in december 2007 als onderdeel van een pakket maatregelen voor de nieuwe cyclus van de Lissabonagenda voor groei en banen. De Commissie wil het voorstel in juni van dit jaar publiceren.

Bron: Huis van de Nederlandse Provincies

"Clusteren van een reeks kleine opdrachten is een vorm van aanbesteden die slecht is voor de economie

Modern aanbesteden, waarbij een hele reeks kleine opdrachten in clusters wordt samengebald, is slecht voor onze economie. De overheid kiest uit een verkeerd begrepen gevoel voor zuinigheid en efficiency een vorm van aanbesteden die het midden- en kleinbedrijf (mkb) - 99 procent van alle bedrijven in Nederland - uitsluit. Daarmee ontneemt de overheid deze bedrijven kansen en omzetgroei, verstoort de marktwerking en maakt zich vrijwillig afhankelijk van dat ene procent bedrijven dat wel mag meedingen."

Bron: het Financieele Dagblad, 13 december 2007
Lees het volledige artikel uit het FD hier.

De voorzieningenrechter in Utrecht heeft de vordering van MKB-Nederland in het vorige week aangespannen kort geding tegen achttien gemeenten uit Utrecht en Gelderland afgewezen.

Volgens de uitspraak staat het aanbestedende diensten vrij opdrachten te clusteren.

De gedaagde gemeenten hebben volgens de rechter "voldoende aannemelijk (...) gemaakt dat zij hun individuele opdrachten hebben geclusterd uit oogpunt van doelmatigheid, efficiency en kwaliteitsverbetering en dat zij dit niet hebben gedaan om te voorkomen dat het MKB aan de onderhavige aanbestedingsprocedure zou kunnen deelnemen. "

In rechtsoverweging 4.3.3. van de uitspraak overweegt de rechter het volgende:

 "Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat het MKB – zoals de Stichting Aanbestedingen MKB en PA Online stellen en de gemeenten GVE betwisten – ten gevolge van de clustering van de individuele opdrachten wordt uitgesloten van deelname aan de onderhavige aanbestedingsprocedure. Weliswaar hebben de Stichting Aanbestedingen MKB en PA Online voldoende aannemelijk gemaakt dat een MKB-bedrijf (zoals PA Online) niet zelfstandig kan voldoen aan de omzeteisen zoals die in het huidige bestek voor de percelen A tot en met E worden gesteld en dat een MKB-bedrijf daaraan ook niet kan voldoen indien de gemeenten GVE deze omzeteisen, zoals de verwachting is, zal halveren. Dit betekent echter niet zonder meer dat – zoals de gemeenten GVE ook aanvoeren – MKB-bedrijven van deelname aan de onderhavige aanbestedingsprocedure zijn uitgesloten. Op grond van het bestek bestaat namelijk de mogelijkheid om in combinatie met andere (MKB-) bedrijven aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen. Feiten en omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat het inschrijven in combinatie in feite geen reële optie is, zijn onvoldoende gebleken. Dat MKB-bedrijven, waaronder PA Online, vanwege hen moverende redenen niet in combinatie willen inschrijven doet aan het voorgaande niet af. "

MKB-Nederland heeft al aangegeven tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in hoger beroep te gaan.

De rechter meent dat de ondernemer in kwestie in combinatie met andere mkb-bedrijven aan de inschrijving had kunnen deelnemen. MKB-Nederland vraagt zich echter af hoe reëel die optie is. Die andere bedrijven zijn immers concurrenten. In het hoger beroep zal MKB-Nederland zich met name op dat punt focussen.

Zie ook het persbericht van MKB-Nederland of lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl.

Voor informatie over de voorgeschiedenis, zie het eerdere bericht hierover op deze website.

 

"Het clusteren van opdrachten is strijdig met de beginselen van het aanbestedingsrecht. Het beperkt onnodig de concurrentie en moet in principe worden verboden. "

De grieven van het mkb richten zich vooral op het clusteren van op zichzelf staande, kleinere projecten die niet met elkaar samenhangen

Lees meer op de website van Pianoo

Onder druk van MKB-Nederland verlagen achttien gemeenten uit de provincie Utrecht en Gelderland de geëiste omzetgrens bij hun aanbesteding. Dit bleek tijdens de rechtszaak op 4 december van de Stichting Aanbestedingen MKB tegen de gemeenten.

Lees verder op de website van MKB-Nederland

Veel klachten over ministerie van defensie en Rotterdam

MKB-Nederland daagt dinsdag 4 december achttien gemeenten uit Utrecht en Gelderland in kort geding voor de rechter wegens overtreding van de Aanbestedingswet. Zij hebben een groot aantal kleine opdrachten samengevoegd tot één grote order waardoor mkb-bedrijven buitenspel werden gezet. Dit is in strijd met de wet.

De koepelorganisatie van branche- en ondernemersverenigingen (185.000 bedrijven) hoopt hiermee een rechterlijke uitspraak te verkrijgen waardoor de minister van economische zaken wordt genoodzaakt om de wet te handhaven middels een controlerend orgaan. Dat is er nog steeds niet, waardoor gemeenten en andere overheidsinstanties ongestraft hun gang kunnen gaan.

In de afgelopen zomer heeft MKB-Nederland een klachtenlijn geopend nadat minister Koenders (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) in opspraak was geraakt door een onderhandse aanbesteding. Inmiddels hebben zevenduizend mkb-bedrijven hun beklag gedaan over het aanbestingsgedrag van de overheid.

Uit de inventarisatie van het gespecialiseerde advocatenkantoor Van Till in Amsterdam blijkt dat de meeste klachten betrekking hebben op de gemeente Rotterdam en het ministerie van defensie. MKB-Nederland kiest ervoor om achttien kleinere gemeenten aan te pakken omdat daar de wet willens en wetens wordt overtreden. In andere gevallen is er ook vaak sprake van onwetendheid en onbekendheid met de eigen aanbestedingsregels.

Als gemeenten een serie kleinere opdrachten bundelt tot één grote aanbesteding, kunnen mkb-bedrijven (0-250 werknemers) niet meer meedingen. Een van de eisen is namelijk dat het bedrijf dat de order in de wacht sleept een omzet moet hebben van minimaal vier keer de omvang van de aanbesteding. Hierdoor sluit de overheid concurrentie uit, want de opdracht gaat op deze manier altijd naar een grote onderneming.

De overheid zet elk jaar tussen de 40 en 50 miljard euro aan opdrachten uit in het bedrijfsleven. Dat is ongeveer 10 procent van het bruto nationaal product (BNP). Van alle orders in het bedrijfsleven komt 1/8 deel van de overheid. Een openbare aanbesteding is verplicht bij opdrachten boven de 137.000 euro.

Door het westovertredend gedrag van gemeenten en andere overheidsinstellingen is het aantal opdrachten aan mkb-bedrijven sinds 1997 gehalveerd. Tussen de 50 en 70 procent van de aanbestedingen geschiedt niet volgens de regels. Anders gezegd, de overheid is voortdurend in overtreding zonder dat er sancties volgen.

De inventarisatie van de klachten laat verder zien dat:

  • in 25 procent van alle gevallen onderhands is aanbesteed;
  • in 24 procent van de gevallen de selectiecriteria (bijv. vier-keer-de-omzeteis) onredelijk zijn;
  • in 20 procent van de gevallen inschrijvers/mededingers ongelijk zijn behandeld;
  • in 11 procent van de gevallen opdrachten zijn gebundeld;
  • in 14 procent van de gevallen de beslissingen van overheden niet deugden.

De gemeenten die MKB-Nederland voor de rechter daagt zijn: Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Leudsen, Muiden, Naarden, Nijkerk, Soest, Wijdemeren, Zeist, Gewest Eemland.

Het is niet waar dat middenbedrijven kunnen meedingen naar grotere, geclusterde projecten. De omzeteisen en het puntensysteem van Rijkswaterstaat schakelen de bedrijven uit.

“De uitspraak van minister Eurlings dat het mkb door combinatievorming wel mee kan doen bij de aanbesteding van grote contracten is de grootste gotspe die ik ooit heb gehoord”, zegt MKB Infra-voorzitter Theo van der Kuil.

Lees hier meer... (bron: Pianoo.nl)

Zie ook 'Aanbestedingsbeleid ministerie V&W geeft mkb-bedrijven geen eerlijke kans'

 

De Tweede Kamer heeft aan de minister van Economische Zaken een vraag gesteld over het MKB en aanbesteden.

'Volgens recent onderzoek van MKB Nederland gaan aanbestedingen in 70% van de gevallen mis. Hoe ziet de minister dit op te lossen? Hoe zorgt ze ervoor dat het Nederlandse MKB een eerlijke kans maakt?'

Deze vraag is gesteld tijdens de eerste termijn van de Tweede Kamer bij de behandeling van de EZ- en Fes-begroting 2008.

Lees hier verder.

'Ondernemers in het MKB moeten leren hoe ze met aanbestedingen van de (semi)overheid kunnen omgaan. Want onder meer door een wetswijziging (vermoedelijk januari 2008) moeten steeds meer klussen - ook de kleinere beneden de 100.000 euro - via een openbare aanbesteding gegund worden. MKB'ers reageren daar - 'veel te ingewikkeld' - echter nauwelijks op, terwijl het toch in Europa toch om een groeimarkt van 50 miljard euro (nu al 726 miljard) gaat. (...)'

Lees het volledige artikel hier.

Door het gebruik van raamovereenkomsten en het samenbundelen van inkooptrajecten van verschillende aanbestedende diensten hebben kleine ondernemingen het steeds moeilijker op de markt van overheidsopdrachten. In sommige gevallen maken kleine ondernemingen slechts kans op een opdracht als zij gezamenlijk als combinatie inschrijven op een aanbesteding, aangezien zij afzonderlijk niet aan de selectie-eisen kunnen voldoen.

Een voorbeeld hiervan is te lezen in het artikel in de Volkskrant van 6 augustus.

MKB-Nederland is van plan met klachten van ondernemers over aanbestedingsprocedures naar de rechter te stappen om jurisprudentie uit te lokken. Uit de klachten die binnenkomen bij het klachtenmeldpunt Aanbestedingsdesk.nl zullen enkele zaken worden geselecteerd om verder in behandeling te nemen. Naar verwachting zullen de eerste zaken in het najaar van 2007 worden aangebracht.

 Bron: Zibb.nl

De nieuwe Aanbestedingswet, welke door velen als een 'gemiste kans' wordt gezien, zal op 11 september door de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer worden behandeld. Het wetsvoorstel biedt veel ruimte om in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) nadere regelgeving vast te stellen. Op dit moment worden door het ministerie van Economische Zaken al enkele AMvB's voorbereid. De inhoud van de concepten lijkt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de positie van het MKB bij de aanbesteding van overheidsopdrachten. Zo ligt er een voorstel om omzeteisen te beperken tot maximaal 150 % van de aanneemsom en zijn er soepeler eisen met betrekking tot referentieprojecten in de maak dan men nu in de praktijk vaak tegenkomt. Wijzigingen in deze voorstellen zijn echter nog mogelijk.
De verwachting is dat de AMvB's pas in juli 2008 in werking zullen treden.

Bron: OBN.nl

Met het project 'Nijmegen Onderneemt Meer', mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Nijmegen, worden Nijmeegse MKB-ondernemingen geholpen bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen.  Men kan deelnemen aan workshops, krijgt 6 uur gratis individuele begeleiding door experts en kan deelnemen aan expertmeetings. Hiermee worden de kansen van de Nijmeegse MKB-ondernemingen op gunning van opdrachten bij aanbestedingen vergroot.

Meer informatie vindt u op de website van Nijmegen Onderneemt Meer.

Al zijn de Europese aanbestedingsregels gericht op bevordering van de concurrentie en het creëren van een level playing field, in sommige gevallen kan toepassing van de regels juist leiden tot beperking van de concurrentie. In een artikel in de Volkskrant (zie het artikel op Pianoo.nl) wordt uitgelegd hoe architectenbureau Bos en Partners weinig last ondervindt van concurrentie. Aanbestedende diensten stellen vaak hoge omzeteisen en stellen bijzondere eisen aan de referenties waardoor met name de kleinere bedrijven (waarvan er vele zijn in de architectenwereld)  direct buiten de competitie worden geplaatst. Doordat ze niet in aanmerking komen voor vele opdrachten kunnen ze bij een volgende aanbesteding ook niet aantonen binnen de afgelopen jaren bepaalde specifieke projecten te hebben uitgevoerd, waardoor ze buiten de boot zullen blijven vallen.

Lees hier het volledige artikel.

Minister van Economische zaken Maria van der Hoeven voelt niets voor het oprichten van een toezichthouder voor aanbestedingen.

"Sommige partijen hebben gepleit voor een aanbestedingsautoriteit. Voordat we weer een nieuwe autoriteit opzetten, is het verstandig om eerst te bezien in hoeverre het reeds ingezette beleid vruchten afwerpt", aldus de CDA-bewindsvrouw.

Economische Zaken zal nog dit jaar een derde nalevingsonderzoek doen om te bezien of de stijgende lijn, zoals deze zich eerder liet zien in de naleving van de aanbestedingsregelgeving, zich inderdaad heeft doorgezet, aldus minister Van der Hoeven.

 (bron: www.nu.nl)

Nederlandse ministeries hebben vorig jaar voor een bedrag van ten minste 43,4 miljoen euro in strijd met Europese regels aanbesteed. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer op verzoek van NRC Handelsblad. 

Lees hier het volledige artikel.

Niet alleen minister Koenders, maar ook minister Rouvoet heeft zich schuldig gemaakt aan handelen in strijd met de Europese aanbestedingsregels.

Meerdere instanties hebben al verbolgen gereageerd. Zo heeft branchevereniging IDEA laten weten geschokt te zijn door het feit dat de wetgever zich zelf niet houdt aan de door haar opgelegde regels. ( zie de website van IDEA)

Volgens MKB Nederland heeft de Tweede Kamer echter boter op het hoofd:

"De Tweede Kamer heeft boter op het hoofd door Koenders nu tot zondebok te bestempelen, zo meent MKB-Nederland. In de door de Kamer aangenomen Aanbestedingswet, die de Senaat nog moet behandelen, is geen letter opgenomen over betere rechtsbescherming voor ondernemers. Het zou de parlementariërs sieren als zij meer energie en aandacht schonken aan goede wetgeving, dan een minister aan te pakken, aldus MKB-Nederland." (Bron: persbericht MKB Nederland, 1 aug. 2007)

Van Pelt, deskundige op het gebied van Europese aanbestedingen en schrijver van het boek 'Valkuilen in aanbestedingsland', pleit in een interview naar aanleiding van alle commotie voor de invoering van een aanbestedingsautoriteit. Hij is daarmee lang niet de enige die al langer roept om een dergelijke instelling. (bron: Wereldomroep)

Hopelijk wordt de discussie over de invoering van een aanbestedingsautoriteit hiermee nog meer nieuw leven ingeblazen en volgt er na het reces een uitgebreid kamerdebat over dit onderwerp.

Bron: inkopers-cafe.nl

"Mkb-bedrijven vissen geregeld achter het net bij overheidsaanbestedingen. Veel vaker dan de redelijkheid gebiedt, meent MKB-Nederland. De koepelorganisatie opende vorige  week in samenwerking met VNO-NCW een klachtenloket dat de grieven van mkb’ers in kaart gaat brengen.

De Aanbestedingskalender puilt wekelijks uit van nieuwe overheidsaanbestedingen. Opdrachten die duizenden, miljoenen en soms miljarden euro’s voor het bedrijfsleven betekenen. Klaar om gegund te worden aan de beste bieder in de Europese markt, zoals de Aanbestedingswet dat voorschrijft. Maar volgens MKB-Nederland regelt de Aanbestedingswet teveel. Zelfs zoveel dat vaak alleen grote bedrijven in aanmerking zouden komen voor gunning. De klachten: buitenproportionele eisen aan opdrachtnemers, hoge administratieve lasten en de clustering van werkzaamheden. Alle bedrijven met uitzondering van de grote jongens zouden regelmatig uit de procedure gefilterd worden omdat ze niet aan de eisen van de aanbesteding zouden kunnen voldoen. (...)"

Lees het volledige artikel op http://www.inkopers-cafe.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=658

Op Aanbestedingsdesk.nl kan het MKB terecht met vragen en klachten over aanbestedingsprocedures.

Klachtenregistratie
Zowel bij het ministerie van Economische Zaken als bij de brancheorganisaties en de werkgeverskoepels komen bezwaren over aanbestedingen binnen. Om inzicht te krijgen in het soort van klachten en bezwaren moet behalve een toezichthouder ook het door EZ en de Tweede Kamer toegezegde klachtenloket er komen, aldus de werkgeverslobby. Gebeurt dat niet snel, dan zal MKB-Nederland/VNO-NCW niet schromen om zelf nog voor de zomer een klachtenbureau te openen. Wanneer er geen toezichthouder mocht komen, zal dit klachtenbureau de betrokken overheden zo nodig voor de rechter dagen.
Read more ...

Wat zijn de kansen van MKB-bedrijven die willen inschrijven op Europese aanbestedingen? Wat kunnen ze doen om die kansen te vergroten? Deze en andere vragen stonden centraal in een discussie in het Politiek Café, waaraan zowel de zaal als de genodigden geanimeerd deelnamen.

U kunt het verslag hier downloaden.

bron: http://www.pianoo.nl/

 

Uit het beleidsprogramma 2007 - 2011 van het kabinet is wellicht wat hoop te putten voor het MKB.

In het stuk over innovatief ondernemerschap is het volgende te lezen:

"Ook als opdrachtgever zal de overheid innovatief ondernemerschap bevorderen. Het kabinet zal aanbestedingsprocedures uniformeren en vereenvoudigen door minder hoge eisen te stellen aan bijvoorbeeld omzet en ervaring. Ook worden aanbestedingsopdrachten toegankelijker door ze op één internetsite (TenderNed) te publiceren. Bedrijven die met innovatieve oplossingen komen, krijgen een streepje voor bij overheidsopdrachten (launching customer). De overheid stimuleert innovaties ook door, als launching customer, concrete R&D-opdrachten te geven aan MKB-bedrijven (Small Business Innovation Research). Met ingang van 2008 zal dit structureel verankerd worden."

Uniformering van de procedures, vereenvoudiging en beperkingen aan het stellen van eisen aan ondernemingen... Het klinkt mooi, maar nu is het afwachten of en hoe men een en ander zal gaan verankeren.

Bron: http://www.regering.nl/regeringsbeleid/balkenende4/beleidsprogramma/pijler2.jsp

 
 
Real time web analytics, Heat map tracking